Melden datalekken

Bron:
RSG Zeewolde
Bewerkt door:
Stichting ProCon , F.v.A.
Versie:
1.0
Datum:
17-5-2019
Vastgesteld door het Bestuur van Stichting ProCon
Naam en functie:
T. Diepeveen Bestuurder

Inleiding:
Het Protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken sluit aan bij de uitgangspunten in het informatiebeveiligings- en privacy beleid van de 5 scholen en het stafbureau van stichting ProCon.
Dit protocol biedt een handleiding voor de professionele melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hiervan is het voorkomen van beveiligingsincidenten en datalekken.
Dit protocol is van toepassing op de gehele organisatie van 5 scholen van stichting ProCon en het stafbureau, zoals vermeld in het IBP beleid en al haar medewerkers.

Gebruikte termen:
• Beveiligingsincident; een beveiligingsincident is een gebeurtenis die er voor zorgt of zou kunnen zorgen dat de beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van de informatievoorziening wordt aangetast.
• Informatievoorziening; het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van de organisatie.
• Datalek; een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden bewerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden, et cetera). Alle datalekken zijn beveiligingsincidenten, maar niet alle beveiligingsincidenten zijn datalekken.
• Betrokkene; de persoon van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Wet- en regelgeving datalekken
Op 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken ingevoerd. Door deze meldplicht zijn ook scholen verplichting melding te maken van ernstige datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het nalaten van deze melding kan leiden tot een fikse boete.
De meldplicht is alleen van toepassing wanneer persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld in je leerlingadministratie of digitale leermiddelen. Als de school gebruik maakt van leveranciers, zoals uitgevers of distributeurs, die persoonsgegevens ontvangen van de school, dan moet de school met deze bewerkers aanvullende afspraken over het melden van datalekken.
Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, óf waarbij het niet valt uit te sluiten is dat persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Er is persoonlijke informatie ‘gelekt’. Een klassiek voorbeeld van een datalek is een hack waarbij een database met persoonsgegevens is gestolen. Maar het verliezen van een usb-stick met daarop de adresgegevens van groep 3b, is ook een datalek.
De meldplicht geldt voor de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens, dat is dus het schoolbestuur. Een leverancier is een bewerker voor de school. Er kan worden afgesproken dat een bewerker namens de verantwoordelijke de melding doet, maar dat gebeurt dan onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Dat moet wel worden afgesproken, anders zal de verantwoordelijke zelf de melding moeten doen.
Als er een datalek is, moet daar binnen 72 uur na ontdekking van het lek melding van worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afspraken met leveranciers:
Het schoolbestuur moet als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens afspraken maken met leveranciers als die persoonsgegevens ontvangen. Afspraken over datalekken vallen daar ook onder. Spreek af:
• Hoe informeer je elkaar over datalekken, en zorg ook voor bereikbaarheid tijdens bijvoorbeeld het weekend en vakanties.
• Wie doet de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Welke informatie gegevens de bewerker moet geven bij een datalek.
• Welke informatie nodig is voor het doen van een melding, en dat je elkaar informeert over de melding (maak afspraken dat je een kopie van de melding krijgt of doorstuurt).
• De tijd waarbinnen de bewerkers de gegevens moet aanleveren.
• Wie de communicatie met de gebruikers voor haar rekening neemt als dat nodig is.
ProCon heeft schriftelijke afspraken met alle bewerker(s) over datalekken. Deze Model Responsible Disclosure voor medewerkers en leerlingens staat op de website van stichting ProCon.

Werkwijze stichting ProCon:
Uitgangssituatie
√ Er is een actueel informatiebeveiligings- en privacy beleid;
√ Er is een actueel document betreffende het aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen en/of gedragscode ict en internetgebruik.

De vier rollen:
Er zijn tenminste vier rollen die onderscheiden moeten worden om een beveiligingsincident en/of datalek succesvol af te handelen:
1. Ontdekker (medewerker, kind, ouder ..); degene die het beveiligingsincident of datalek op het spoor komt en het proces in werking stelt.
2. Meldpunt (ons stafbureau); de centrale locatie waar alle beveiligingsincidenten worden geregistreerd en verder worden verwerkt.
3. Melder (functionaris gegevensbescherming (Clemens Geenen, Pep onderwijs advisering) of privacy officer (F.v.A.); degene die verantwoordelijk is voor het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
4. Technicus (security officer/ict coördinator/Heutink ict); degene die de oorzaak van het datalek kan vinden en kan (laten) repareren.

De zeven stappen:
1. Ontdekken
De Ontdekker merkt een beveiligingsincident op. Via eigen waarneming of via waarneming van een derde. De Ontdekker verzamelt zoveel mogelijk informatie over het beveiligingsincident en meldt het bij het meldpunt (stafbureau) via security@stichting- procon.nl of op nummer 0578 575 806

2. Inventariseren
Het Meldpunt (bestuurder i.o.m. Functionaris Gegevensbescherming (Clemens Geenen) en/of de privacy officer (F.v.A.) bepaalt dan of er voldoende informatie omtrent het beveiligingsincident bekend is. Zo niet, dan zet de FG of PO aanvullende vragen uit bij de Ontdekker en/of de Technicus.
De volgende informatie wordt daarna vastgelegd:
• Samenvatting van het beveiligingsincident, wat is er met de gegevens gebeurd, wat voor gegevens zijn het (bijzondere gegevens of van gevoelige aard)
• Datum/periode van het beveiligingsincident
• Aard van het beveiligingsincident
• Wanneer van toepassing (bij een datalek):
   o Omschrijving van de groep betrokkenen
   o Aantal betrokkenen
   o Type persoonsgegevens in kwestie
   o Worden de gegevens binnen een keten gedeeld

3. Beoordelen
Wanneer het Meldpunt voldoende informatie heeft verzameld, en een datalek vermoedt, stuurt deze de Melder een verzoek om de verzamelde informatie te bekijken. De Melder beoordeelt de feiten om te bepalen of een melding aan de Autoriteit persoonsgegevens en/of betrokkenen vereist is.
De volgende informatie wordt vastgelegd door de Melder:
• Mogelijke gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen
• Wordt het datalek gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens? Waarom niet?
• Wordt het datalek aan betrokkenen gemeld? Waarom niet?
• Hoe worden meldingen gedaan? Wat is de inhoud van de melding?
Bij de beoordeling of er sprake is van een ‘meldingsplichtig datalek’, houd je rekening met het type gegevens, en met de hoeveelheid gegevens. Indien het datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens, moet er gemeld worden.
Van die ernstige nadelige gevolgen of de kans op ernstige nadelige gevolgen is bijvoorbeeld sprake wanneer er heel veel gegevens van een betrokkene of gegevens van heel veel betrokkenen gelekt zijn maar ook wanneer de gelekte gegevens “gevoelig” zijn zoals bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens over gezondheid, over de financiële of economische situatie van de betrokkene, of als de gegevens kunnen leiden tot stigmatisering van de betrokkene (denk aan het lekken van een leerling die vaak kinderen pest en daarmee gezien kan worden als notoire pester).
De onderstaande beslisboom kan gebruikt worden

 4. Repareren
De Technicus (intern of extern) wordt gevraagd te achterhalen wat de oorzaak van het beveiligingsincident is en moet de oorzaak (laten) verhelpen. Stichting ProCon vraagt Heutink ICT i.o.m. (bovenschools) ict medewerker om onderstaande vast te leggen:
• Technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om de inbreuk te verhelpen en verdere inbreuk te voorkomen. Voorgaande voor zover de oorzaak bekend is.
• Zijn de gelekte gegevens onbegrijpelijk voor degenen die er kennis van heeft kunnen nemen? Hoe zijn de gegevens onbegrijpelijk gemaakt (versleuteld)?

5. Melden
Indien de conclusie bij stap 3 is dat er melding gedaan moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (en eventueel betrokkenen), dan zal de Melder dit binnen twee werkdagen doen. De melding bevat alle verzamelde informatie en de getroffen incidentele en structurele technische en organisatorische maatregelen. Het lek wordt gemeld bij het meldloket datalekken: https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

6. Vastleggen
Alle informatie, die in de voorafgaande stappen is ingewonnen of ontstaan, wordt gearchiveerd door het Meldpunt waarmee het incident is afgesloten. Het Meldpunt verstuurt een samenvatting van de genomen maatregelen aan de Ontdekker.

7. Informeren betrokkene: leerling en/of zijn ouders
Heeft het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene? Dan moet het datalek ook aan de betrokkenen zelf worden gemeld. Dat zijn medewerkers, leerlingen (of hun ouders als zij jonger zijn dan 16 jaar). In principe kan er van worden uitgaan dat het lekken van gevoelige aard gelekt gemeld moet worden bij de betrokkenen. Let op: als er persoonsgegevens zijn gelekt maar die zijn beveiligd of versleuteld, en de gelekte data zijn onbegrijpelijk of ontoegankelijk voor anderen, dan hoeft dat toch niet aan betrokkenen te worden gemeld. Denk aan het lekken van een beveiligde én versleutelde database met gebruikersnamen en wachtwoorden.

Monitoring beveiligingsincidenten en datalekken
Het Meldpunt van stichting ProCon maakt twee keer per jaar een analyse van de meldingen van beveiligingsincidenten en datalekken in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming en/of privacy officer en/of security officer.
In de analyse wordt ingegaan op eventuele structurele ontwikkelingen, en of de noodzaak bestaat om maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.
Het schoolbestuur wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de analyse.

Bijbehorende documenten:
• Model Responsible Disclosure (leerlingen en volwassenen)
• Meldingsformulier beveiligingsincident Zie website www.stichting-procon.nl

Communicatie
Aandachtspunten:
✓ De manier van communiceren met betrokkenen en de pers.
✓ Hoe kan worden omgegaan met signalen van buitenaf over een mogelijk datalek. ✓ Is het inschakelen van externe deskundigen gewenst?

Meest gezocht