De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting ProCon houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen van Stichting Procon

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen, zoals het meerjarig financieel beleid en de criteria voor de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en schoolniveau.

Verder heeft de GMR adviesrecht bij de aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met managementtaken ten behoeve van meer dan één school. De personeelsgeleding van de GMR heeft een instemmingsbevoegdheid bij de samenstelling van de formatie van personeel dat bovenschoolse werkzaamheden verricht. Meer informatie over medezeggenschap op scholen en de WMS is te vinden op https://infowms.nl. Mochten er vragen zijn aan de GMR kunnen deze altijd gesteld worden aan een van de afgevaardigden van de MR of gestuurd worden naar gmrstichtingprocon@stichting-procon.nl

Stichting ProCon heeft als uitgangspunt, dat scholen onderling verschillen en hun eigen identiteit behouden binnen de stichting. De GMR ondersteunt dit principe van harte. Dit betekent, dat veel zaken op MR-niveau besproken en besloten worden. In de GMR worden een aantal schooloverstijgende onderwerpen behandeld. Denk aan het personeelsbeleid, de onderwijskundige lijnen die het bestuur uitzet, de financiën en de verdeling van gelden.