Stichting ProCon, het bevoegd gezag van 5 scholen voor christelijk primair onderwijs in Epe en Vaassen zoekt

 • 2 leden voor de Raad van Toezicht

1 lid met een financieel profiel

1 lid met een HR e/o juridisch profiel

 • Over de organisatie stichting Procon

Stichting ProCon is het bevoegd gezag van 5 scholen voor christelijk primair onderwijs in Epe en Vaassen. De organisatie wordt ondersteund door een klein, professioneel stafbureau in Vaassen. Ongeveer 900 leerlingen gaan naar de ProCon scholen. De 5 scholen hebben ieder een eigen directeur die naast het directeurschap beleidsvoorbereidende taken uitvoert.

De scholen hebben allemaal hun eigen karakter en vormen samen een mooi divers onderwijspalet. De organisatie is kleinschalig en ambitieus. Het onderwijs en beleid worden vormgegeven vanuit de open protestants-christelijke identiteit. Centraal staat hierbij: kwalitatief goed onderwijs leveren aan de hand van christelijke normen en waarden om zo kinderen zich te laten ontwikkelen voor hun rol in de maatschappij.

Een goede omgang met elkaar en respect voor elkaar is een belangrijke pijler vanuit de christelijke visie, óók voor medewerkers met een andere achtergrond. In sollicitatiegesprekken is identiteit altijd onderwerp van gesprek en wordt van nieuwe medewerkers gevraagd de christelijke identiteit te onderschrijven.

Stichting ProCon heeft een Raad van Toezicht en een parttime bestuurder.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van 5 personen houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken met betrekking tot de organisatie. De Raad van Toezicht adviseert naar eigen inzicht het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de scholen van de stichting. De Raad van Toezicht omschrijft zichzelf als strategisch, zakelijk, resultaatgericht, met voelhorens in de maatschappij. In het Toezichtskader staan visie op toezicht, werkwijze en de verschillende rollen en profielen uitgebreider omschreven.

Profiel lid Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht past bij de missie en doelstellingen van de organisatie. De Raad van Toezicht is divers samengesteld, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring. De leden van de Raad van Toezicht worden geworven bij voorkeur in het voedingsgebied van de organisatie en op basis van persoonlijke competenties en netwerken die voor de vereniging en stichting van belang zijn. Daar waar mogelijk zal er extra aandacht zijn voor de spreiding van het gebied waarin de stichting opereert. Alle leden van de Raad van Toezicht stemmen in met de Code Goed Bestuur van de PO-Raad.

Aan alle leden van de Raad van Toezicht worden de volgende eisen gesteld:

 • Affiniteit met de missie en doelstelling van de organisatie;
 • Ervaring met besturen en/of toezicht houden in maatschappelijke organisaties en zijn daarin omgevingssensitief en rolbewust;
 • Overstijgend denken en evenwicht kunnen bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en tussen hoofd- en bijzaken;
 • Goed kunnen luisteren en in staat zijn om de waarderende en kritische dialoog binnen de Raad van Toezicht en met het CvB te voeren en sparringpartner kunnen zijn voor de bestuurder;
 • In teamverband kunnen functioneren en daaraan een opbouwende bijdrage leveren;
 • Beschikken over een relevant netwerk;
 • Beschikken over voldoende tijd en energie om invulling te geven aan een adequate invulling van de functie, een flexibele agenda hebben en afspraak betrouwbaar zijn;
 • HBO/academisch werk- en denkniveau en een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • Onafhankelijk kunnen denken en handelen en daarin niet belemmerd worden door een directe of indirecte relationele verbinding met de aangesloten scholen of gremia;
 • Zich herkennen in de christelijke identiteit van de organisatie, en die vorm en inhoud geven in het persoonlijk leven en in de bespreking van identiteit gerelateerde vraagstukken in de Raad van Toezicht.

 

Naast deze vereisten geldt voor het lid met een financieel profiel die tevens beoogd voorzitter van de auditcommissie is:

 • Deskundigheid en ervaring met bedrijfsvoering en een proactieve houding om met kennis van zaken het financieel beheer, rapportages, huisvestingsvraagstukken, risicobeheer en de control-cyclus te kunnen beoordelen;
 • Analytisch vermogen en het snel kunnen doorgronden van informatie en vraagstukken;

 

Kennis van de specifieke kenmerken van onderwijsorganisaties.

Voor het lid financieel, beoogd voorzitter Auditcommissie, geldt aanvullend:

 • Als voorzitter van de auditcommissie in staat zijn om de commissie te leiden en een stevige gesprekspartner te zijn van de externe accountant.
 • Daarnaast het communicatief vermogen hebben om de overige leden van de Raad van Toezicht mee te nemen in financiële afwegingen.
 • Kennis hebben van het bekostigingssysteem en de verantwoording hiervan voor het PO is een pre.

 

Wij bieden:

 • een uitdagende toezichthoudende rol in een ambitieuze, betrokken organisatie;
 • ondersteuning door een kleinschalig, slagvaardig stafbureau;
 • samenwerking met een enthousiast, betrokken en ervaren team van directeuren en de overige RvT-leden

een passende onkostenregeling.

Interesse?

Heeft u naar aanleiding van deze vacatures interesse of vragen, neemt u dan vrijblijvend contact op met Marcel van Straten (voorzitter RvT) op 0621570656.

Er is een informatiepakket beschikbaar met o.a. het strategisch beleidsplan, jaarverslag en identiteitsdocument. Deze zijn op te vragen via vacatures@stichting-procon.nl

Reageren is mogelijk t/m woensdag 27 maart 2024 via vacatures@stichting-procon.nl o.v.v. vacature RvT Procon.